Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacyverklaring en cookiebeleid

Wie zijn wij?
Vitaal bedrijf wordt uitgevoerd door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens op de website omgaan.
Deze privacyverklaring en het cookiebeleid van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op deze website www.vitaalbedrijf.info.

Verwerkingsverantwoordelijke
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 2-3-2021.

Doel van, en rechtsgrond voor de verwerking
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening aan alle ondernemers. Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e-mailnieuwsbrieven en het organiseren van evenementen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en haar cliënten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor evenementen en het plaatsen van cookies vraagt Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De gerechtvaardigde belangen waar Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! zich voor de verwerking op beroept zien op handelsbevordering, de organisatie van evenementen met strategische partners, het optimaal laten functioneren van deze website en de analyse van het gebruik van deze website om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van geleverde diensten, het kunnen beantwoorden van vragen via het contactformulier op deze website, het bijhouden van de personeels- en salarisadministratie, CRM, crediteuren- en debiteurenbeheer en het goed laten functioneren van interne ICT-diensten in het kader van haar bedrijfsvoering.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • naam organisatie;
 • zakelijke adresgegevens;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres.

met als doel:

 • Om contact op te kunnen nemen om vragen te beantwoorden.
 • Om contact op te nemen met informatie met betrekking tot het partnerprofiel en extra mogelijkheden binnen het programma Vitaal Bedrijf (uitsluitend contactpersonen van partners).
 • Om de aanvraag Vignet Vitaal Bedrijf te kunnen beoordelen en daarover contact op te kunnen nemen (uitsluitend contactpersonen die hun contactgegevens invoeren in het aanvraagformulier)
 • Om nieuwsbrieven en verzendingen te kunnen doen.
 • Voor statistische doeleinden (geanonimiseerd).

De gegevens die u invult in de oriëntatiescan, worden niet opgeslagen binnen de website.
Voor de uitgebreide scan voor medewerkers geldt een aparte privacyverklaring die u kunt inzien op de website van de scan.

Verwerkers en derde ontvangers
Uw gegevens worden niet door ons verstrekt of gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.
1) In het kader van de organisatie van evenementen kunnen gegevens worden gedeeld met strategische partners waarmee wij deze evenementen organiseren.
2) Gegevens kunnen mede worden gedeeld met Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is er in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook kunnen persoonsgegevens met derden worden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Internationale uitwisseling gegevens
Uw anonieme gegevens kunnen door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! zorgt ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt naar landen met een passend beschermingsniveau (op grond van een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit) of wanneer sprake is van passende waarborgen (zoals door gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen)
Voor het verzorgen van mailings schakelt Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! de volgende partijen in als verwerkers:
• Google Analytics
Voor het analyseren van het gebruik van deze website schakelt Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! Google LLC in als verwerker. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan het EU-US Privacy Shield-raamwerk. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Google LLC verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google LLC.

Beveiliging en bewaartermijn
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! toegang tot uw gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die in de privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen (in het geval hiertoe een fiscale bewaarplicht bestaat gedurende 7 jaar. De gegevens kunnen eventueel (geanonimiseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiligingsverklaring
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Cookiebeleid
Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Via de cookieverklaring op onze website kun je je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
Bij het bezoeken van de website kunnen de volgende cookies worden geplaatst:
• Google Analytics
Via deze coockies (“_ga”, “_gat_ua” en “_gid”) worden algemene bezoekgegevens van de website www.vitaalbedrijf.info bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s of aantal bezoekers. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Om te borgen dat informatie uit cookies niet herleidbaar is tot een individu, en ook niet door Google kan worden ingezien of herbruikt, heeft Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! maatregelen getroffen in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics.
• Cookiebot
Cookiebot geeft je de mogelijkheid toestemming aan je bezoekers te vragen om cookies te plaatsen op je website. Deze tool zorgt er daarmee automatisch voor dat er alleen cookies geplaatst worden nádat hiervoor akkoord is gegeven. Daarnaast scant Cookiebot je website om te bepalen welke cookies je nu eigenlijk plaatst. Vervolgens wordt er een lijst gemaakt en deze wordt zo automatisch mogelijk opgedeeld in een viertal categorieën:
• Noodzakelijke (functionele) cookies
• Analytische cookies
• Voorkeuren
• Marketing cookies
Deze indeling kan vervolgens zelf nog aangepast worden. Cookies die door Cookiebot niet worden herkend worden in ‘uncategorised’ geplaatst.
Het scannen van je website doet Cookiebot vervolgens elke maand. Dit zorgt ervoor dat je website altijd up-to-date is als het gaat om het vragen van toestemming voor de cookies die jij plaatst. Dit gaat automatisch en kost jou dus geen extra werk.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Heeft u Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! kan niet uitsluiten dat de dienstverlening in de toekomst verandert, daardoor zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Vragen en klachten
Heeft u na het lezen algemene vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring en/of cookiebeleid? Richt deze aan:
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
KvK: 75007932
vitaalbedrijf@vnoncw-mkb.nl